வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்கும் பால் பொருள்கள் உற்பத்திக்கான தொழில்நுட்பங்கள் 669.00