Marketing Management By Dr. Sunil Mishra, Dr. Bhuvanesh Kumar Sharma, Dr. Omvir Gautam, Dr. Vinay B. Nandre, and Dr. Vimal Bhatt